Nasi przedstawiciele w Komitecie Regionów

Nasi przedstawiciele w Komitecie Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej.

Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji czy zdrowia publicznego).

Członkowie

Komitet Regionów liczy obecnie 353 członków (z których każdy ma zastępcę) ze wszystkich 28 państw UE.

W Komitecie Regionów zasiada 21 przedstawicieli z Polski. Delegacje największych państw członkowskich – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, liczą po 24 członków. Następnie Hiszpania – 21 członków, Rumunia – 15. Po 12 przedstawicieli mają Holandia, Grecja, Czechy, Belgia, Węgry, Portugalia, Szwecja, Bułgaria oraz Austria. Słowacja, Dania, Finlandia, Irlandia oraz Litwa mają po 9 członków w Komitecie Regionów, podobnie jak nowy kraj członkowski – Chorwacja. Najmniejsze delegacje mają Łotwa, Słowenia, Estonia – po 7 członków, Cypr i Luksemburg – po 6, oraz Malta – 5.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład każdej z delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną bądź lokalną sytuację danego kraju.

Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

Nasi przedstawiciele>>>

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi są członkami Komitetu Regionów.