Zalecenia Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów członkowskich na 2014

Komisja przyjęła zalecenia dotyczące polityki gospodarczej dla poszczególnych państw członkowskich, mające na celu podtrzymanie ożywienia gospodarczego. Zalecenia opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego kraju i zawierają wskazówki na temat sposobów pobudzania wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w latach 2014 - 2015.


W tym roku nacisk został przeniesiony z szybkiego reagowania na problemy wywołane kryzysem na umacnianie warunków korzystnych dla trwałego wzrostu i zatrudnienia w gospodarce pokryzysowej. Jako część dzisiejszego pakietu, który wyznacza punkt kulminacyjny czwartego europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, Komisja przyjęła również szereg decyzji w sprawie finansów publicznych państw członkowskich w ramach paktu stabilności i wzrostu. Łącznie stanowią one zestaw ambitnych reform dla gospodarki UE.


Według analizy Komisji kontynuowanie starań politycznych na wszystkich szczeblach w ostatnich latach zapewniło unijnej gospodarce większą stabilność. Niemniej jednak wzrost gospodarczy w latach 2014-2015 będzie nierówny i niestabilny, w związku z czym należy utrzymać tempo reform. W dłuższej perspektywie potencjał wzrostu w UE nadal jest względnie niewielki: wysoki poziom bezrobocia oraz trudna sytuacja społeczna będą poprawiać się powoli, a ponowne pobudzenie inwestycji zajmie dużo czasu.


Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r.

W tym roku zalecenia zostały przekazane 26 krajom (z wyjątkiem Grecji i Cypru, które wdrażają programy dostosowań gospodarczych). Odzwierciedlają one postępy poczynione od czasu zakończenia rundy zaleceń z 2013 r., która przyniosła pozytywne wyniki:

  • Odnotowano wzrost gospodarczy, także w większości krajów dotkniętych kryzysem. Oczekuje się, że w tym roku skurczą się jedynie gospodarki Cypru i Chorwacji, natomiast do 2015 r. gospodarki wszystkich państw UE będą znowu rosły.

  • Stan finansów publicznych nadal się poprawia. W 2014 r. po raz pierwszy od wybuchu kryzysu łączny deficyt budżetowy państw UE ma spaść poniżej górnej granicy wynoszącej 3 proc. PKB. Komisja zaleca, aby Austria, Belgia, Czechy, Dania, Słowacja i Niderlandy wyszły z procedury nadmiernego deficytu, co zmniejszy liczbę państw objętych tą procedurą do 11 (z 24 w 2011 r.).

  • Reformy w krajach w najtrudniejszej sytuacji przynoszą rezultaty. Irlandia zakończyła program pomocy finansowej w grudniu 2013 r., Hiszpania - w styczniu, a Portugalia - w maju br. Przewiduje się, że Grecja wróci na ścieżkę wzrostu gospodarczego w 2014 r., natomiast sytuacja na Cyprze już się ustabilizowała. Dzięki stanowczości w przeprowadzaniu reform gospodarczych Łotwa mogła w styczniu dołączyć do strefy euro.

  • W większości krajów poprawia się sytuacja rachunków obrotów bieżących i następuje przywracanie równowagi. W marcu 2014 r., po raz pierwszy od wprowadzenia procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja stwierdziła, że w dwóch krajach (w Danii i na Malcie) nie występują już zakłócenia równowagi i że Hiszpania nie znajduje się już w sytuacji nadmiernego zakłócenia równowagi.

  • Przewiduje się umiarkowany wzrost zatrudnienia od bieżącego roku i spadek bezrobocia do 10,4 proc. do 2015 r., ponieważ sytuacja na rynku pracy poprawia się zwykle najwcześniej pół roku po PKB. W kilku państwach członkowskich, w tym w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i we Francji, wprowadzono głębokie reformy w celu poprawy odporności rynku pracy.

Ze względu na fakt, iż ożywienie jest wciąż nierównomierne i niestabilne, reformy strukturalne unijnych gospodarek powinny być kontynuowane, w szczególności:

  • aby zwalczać wysokie bezrobocie, nierówności i ubóstwo: Kryzys wywarł poważny i trwały wpływ na poziom zatrudnienia w UE, który nadal jest dramatycznie niski - w 2013 r. bezrobocie wynosiło 10,8 proc. - przy czym różnice między krajami wahają się od 4,9 proc. w Austrii do 27,3 proc. w Grecji. Wymaga to kontynuowania reform polityk zatrudnienia, a także objęcia szerszych grup systemami edukacji i opieki społecznej oraz zwiększenia efektywności tych systemów. W zaleceniach szczególną uwagę poświęcono zwalczaniu bezrobocia młodych ludzi, przede wszystkim poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.
  • aby system podatkowy sprzyjał wzrostowi zatrudnienia: W wielu państwach kryzys doprowadził do podniesienia podatków, zamiast do obniżenia wydatków, tak że obciążenia podatkowe ogółem wzrosły. Ze względu na ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o finanse publiczne, wiele zaleceń skupia się na przejściu z opodatkowania pracy na bardziej stałe podatki od nieruchomości i konsumpcji oraz podatki ekologiczne w celu poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz walki z oszustwami podatkowymi.
  • aby pobudzać prywatne inwestycje: Dostęp do finansowania bankowego pozostaje ograniczony we Włoszech, w Grecji, Hiszpanii, na Litwie, w Słowenii, Chorwacji i na Cyprze, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zaleceniach wskazano na potrzebę dalszego stabilizowania sytuacji w sektorze bankowym i wspierania alternatywnych form finansowania - na przykład w postaci systemów gwarancji kredytowych lub obligacji korporacyjnych.
  • aby gospodarki były bardziej konkurencyjne: Postępy we wdrażaniu reform strukturalnych kluczowych sektorów są ograniczone w porównaniu z 2013 r. W wielu tegorocznych zaleceniach położono nacisk na dalsze reformy sektora usług, energii i infrastruktury transportowej, systemów badań i innowacji oraz prawa konkurencji.
  • aby zmniejszać dług: Ze względu na nagromadzenie deficytów w czasie przewiduje się, że dług publiczny osiągnie w tym roku rekordową wartość i trzeba będzie dążyć do jego obniżenia, w szczególności w Belgii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii, gdzie utrzymuje się on na poziomie powyżej 100 proc. PKB. Wyzwaniem dla finansów publicznych jest zarządzanie kosztami starzenia się społeczeństwa - szczególnie kosztami emerytur i opieki zdrowotnej - oraz utrzymanie pobudzających wzrost wydatków na edukację, badania i innowacje.


Decyzje budżetowe:


2 czerwca Komisja Europejska zaleciła Radzie Ministrów UE zamknięcie procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do sześciu krajów. Są to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia i Słowacja. Komisja opublikowała również sprawozdanie z analizy przyczyn planowanego i przewidywanego naruszenia traktatowych wartości odniesienia dla długu publicznego (60 proc. PKB) w przypadku Finlandii. Wniosek Komisji jest taki, że uruchomienie procedury nadmiernego deficytu nie jest uzasadnione, ponieważ deficyt tego kraju wynika z jego uczestnictwa w działaniach solidarnościowych w strefie euro.Ponadto Komisja stwierdziła, że dwa państwa, Polska i Chorwacja, podjęły skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenia Rady dla tych krajów w ramach procedury nadmiernego deficytu.


Dalsze działania:


Zalecenia dla poszczególnych krajów zostaną przedyskutowane przez przywódców i ministrów UE w czerwcu. Zostaną one formalnie przyjęte przez ministrów finansów państw członkowskich na posiedzeniu Rady UE w dniu 8 lipca. Do państw członkowskich należy następnie wdrożenie tych zaleceń przez ich uwzględnianie przy opracowywaniu budżetów krajowych i innych odnośnych polityk na rok 2015. Zalecenia w ramach paktu stabilności i wzrostu zostaną omówione i przyjęte przez ministrów finansów na posiedzeniu Rady UE w dniu 20 czerwca.


Więcej informacji:

Zalecenia Rady  dla Polski na 2014 r: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_poland_pl.pdf

Zalecenia dla Polski  - inne dokumenty: 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/polska/country-specific-recommendations/index_en.htm

Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r.:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

Decyzje w ramach paktu na rzecz stabilności i wzrostu:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu